วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

สระบุรีวิทยาคม

สระบุรีวิทยาคมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่รู้จักกันดีมาตั้งแต่เก่าก่อน ในนามโรงเรียนประจำจังหวัดชาย และเรียกกันย่อๆ ว่าโรงเรียนชาย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445( ร.ศ.120 ) มีอายุประมาณ 100 ปีและในวันที่ 24 มีนาคม 2515 โรงเรียนชายหรือที่เรียกกันว่า โรงเรียนสระบุรี ก็รวมเข้ากับโรงเรียนสหายหญิงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง กลายเป็นโรงเรียนสหศึกษาและกลายเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรีนับแต่นั้นมา.. .

ประวัติโดยสังเขป


โรงเรียนสระบุรีวิยาคม (ส.บ.ว.)

สีประจำโรงเรียน.. .เหลือง-ฟ้้า

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน. ..พระพุทธวุฒิมงคลชัย


คติพจน์ประจำโรงเรียน.. .เรียนดี กีฬาเด่น แก้ปัญหาเป็น เน้นคุณธรรม


เพลงประจำโรงเรียน. ..เพลงมาร์ชสระบุรี


เครื่องหมายของโรงเรียน. ..มณฑปพระพุทธบาทแผ่รัศมี

.
.

.เพลงมาร์ชสระบุรี

สระบุรีวิทยาคม เป็นที่อบรม และให้การศึกษา

เป็นที่เคยเรียน พากเพียร เรียนหาวิชา
ตั้งแต่นานมา เราย่อม รู้จักกันดี
สระบุรีวิทยาคม เราต่างนิยม รักใคร่ไมตรี
เป็นที่รวมใจ ให้เรารักสามัคคีรู้จักกันดี สระบุรีวิทยาคม
เคยร่วมกัน เป็นนักกีฬา สนุกสนาน
เคยรักกัน เหมือนดังน้องพี่ ไม่มีขื่นขม
อยู่ยังที่ สระบุรีวิทยาคมจนทุกในสังคม ต่างนิยม นานมา
สระบุรีวิทยาคม เป็นที่ชื่นชม ทุกคนปรารถนา
เคยอยู่เคยกิน และเคยได้เรียนวิชาตั้งแต่นานมา สระบุรีวิทยาคมเครื่องหมายของโรงเรียนพระพุทธบาทสระบุรี เป็นปูชนียสถานของจังหวัดสระบุรี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเราชาวพุทธถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาเป็นบรมครูเอกของโลก


โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจึงได้ใช้เครื่องหมายมณฑปพระพุทธบาทเปล่งรัศมีเป็นเครื่องหมายของโรงเรียนสัญลักษณ์อาจพิจารณาเครื่องหมายได้เป็น 3 ตอน กล่าว คือ บันได มณฑป และรัศมี

บันได เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะความพยายาม รวมถึงความมานะอดทนที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จตามจุดประสงค์

มณฑป แสดงถึงความสำเร็จ

รัศมี เปรียบประดุจปัญญาอันรุ่งโรจน์ของลูกเหลือง-ฟ้าทุกคน


จึงนับว่าเครื่องหมายของโรงเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสำคัญและเป็นมงคลแก่สถานศึกษา และลูกเหลือง- ฟ้าทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น